Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość

Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Program

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

Numer i tytuł projektu

INT65 Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza

Dofinansowano ze środków finansowych Województwa Zachodniopomorskiego

Mitfinanziert durch das Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklenburg-Vorpommern

Partner wiodący

Muzeum Narodowe w Szczecinie
ulica Staromłyńska 27
70-561 Szczecin
Polska

Instytucja kultury współprowadzona przez

Partner

Pommersches Landesmuseum
(Muzeum Pomorza)
Rakower Straße 9
17489 Greifswald
Deutschland

Instytucjonalnie wspierana przez

Okres realizacji

Projekt realizowany w latach 2018–2022.

Opis projektu

Wspólne dziedzictwo kulturowo-historyczne Pomorza jest niepowtarzalnym elementem charakteru regionu i stanowi jego wielki potencjał. Przeszkodą w jego pełnym wykorzystywaniu są kulturowe i językowe bariery dzielące polskich i niemieckich mieszkańców regionu, a także braki w wiedzy o historii i kulturze, które prowadzą do obustronnych uprzedzeń. W związku z tym dwa centralne muzea pomorskie podejmują działania przybliżające mieszkańcom i gościom dziedzictwo kulturowe regionu, tym samym przyczyniając się do jego zachowania. Celem, który stawiają sobie partnerzy projektu jest wspólne stworzenie kompatybilnej oferty, w której historia, kultura i sztuka pomorskiego obszaru kulturowego od czasów najdawniejszych aż do współczesności będzie prezentowana z dwóch różnych, wzajemnie uzupełniających się perspektyw. Oferta dla zwiedzających obejmować będzie nowoczesne wystawy stałe, programy edukacyjne i publikacje. Aby ważne treści przekazać w atrakcyjnej dla widzów, przekonującej formie, zaplanowano stworzenie nowoczesnej infrastruktury przestrzeni wystawienniczych z wykorzystaniem multimediów. W ten sposób wychodząc od wspólnego dziedzictwa oba muzea będą wspierać transgraniczny dialog, przyczyniający się do budowy porozumienia i świadomości regionalnej. Projekt został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Premiera Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Oba muzea stworzą wystawy stałe, których dotąd nie było bądź zastępujące takie, których treści były całkowicie przestarzałe. Co więcej, wystawy zostaną wyposażone w multimedia, dzięki którym możliwe będzie pokazanie w każdym z muzeów odnośnych zbiorów partnerskiej instytucji. W ten sposób z jednej strony dokona się wirtualne połączenie kolekcji, z drugiej zaś działania popularyzatorskie obu muzeów zyskają przedłużenie w obszarze działania partnera. Podstawą projektu jest aktywna współpraca, wykorzystująca różnorodne kompetencje partnerów, w tym tworzenie wspólnych grup roboczych. W obszarze multimediów, a więc wielojęzycznych audioprzewodników i kiosków multimedialnych wprowadzających w poszczególne problemy, treści będą modyfikowane dla podstawowych wersji językowych w związku z różnicami w doświadczeniach kulturowych.

W ramach projektu w Szczecinie zrealizowane zostaną wystawy dotyczące okresu od prahistorii Pomorza aż po schyłek XVII wieku. Ekspozycja dotycząca tych czasów powstała w Greifswaldzie już wcześniej, co pozwala na wykorzystanie doświadczeń niemieckich muzealników przez ich polskich kolegów. Jednocześnie w Greifswaldzie realizowana będzie wystawa dotycząca dziejów Pomorza w XX w. W Szczecinie wystawa na podobny temat powstała w Oddziale Centrum Dialogu, co z kolei pozwala niemieckiemu partnerowi korzystać z dokonań polskich kolegów. Integralnym elementem działań obu muzeów będą multimedialne prezentacje oraz obszerne publikacje, w których uwzględnione zostaną zbiory partnerskiej instytucji, tak by stworzyć komplementarny obraz Pomorza. Partnerzy będą wspólnie opracowywać moduły treściowe w ramach poszczególnych wystaw i multimediów, a także wspierać się w badaniach naukowych.